IPPC, bioplynové stanice, elektromagnetická kompatibilita

IPPC - hlavním záměrem IPPC je posuzování průmyslových a zemědělských činností z hlediska ochrany životního prostředí jako celku s cílem předcházet znečištění životního prostředí nebo alespoň omezovat vznik emisí. Tento preventivní přístup umožňuje na základě pravidelných přezkumů vydaných integrovaných povolení a jejich úprav podle posledního vývoje techniky s cílem urychlit technickou inovaci zařízení a současně vhodně zvolit výrobní postupy, také snížit investiční náklady na koncové technologie, suroviny a energie. Bioplynové stanic - ekologická technologická zařízení, jež zpracovávají širokou škálu materiálu nebo odpadů organického původu jako jsou kejda, hnůj, fytomasa, odpady z rostlinné výroby, ze stravovaní, biologicky rozložitelný komunální odpod, čistírenské kaly apod. prostřednictvím procesu anaerobní digesce. Anaerobní digesce může probíhat samovolně v přírodě nebo řízenou metodou v bioplynových stanicích a spočívá v rozkladu organického materiálu mikroorganismy bez přístupu vzduchu. Produkty anaerobní digesce: • Bioplyn - alternativní zdroj energie. Bioplyn se používá k výrobě tepla, k výrobě tepla a elektřiny (kogenerace), k výrobě tepla, elektřiny a chladu (trigenerace) a k pohonu dopravních prostředků (automobily, autobusy, vlaky, zemědělská technika). • Digestát - tuhý zbytek po vyhnití se sníženým obsahem biologicky rozložitelných látek. Digestát se využívá jako hnojivo, přídavek do kompostu nebo k úpravě povrchu terénu. • Fugát - tekutý produkt vyhnívacího procesu. Fugát obsahuje produkty anaerobního rozkladu organických látek a díky charakteru odpadní vody je zpravidla odváděn do čistírny odpadních vod. Elektromagnetická kompatibilita - vlastnost elektrického nebo magnetického přístroje či nástroje spočívající v tom, že neovlivňuje jiný objekt včetně sebe samotného a že odolává působení ostatních přístrojů (např. plánovaný a neuskutečněný americký radar v Brdech). Tyto vlastnosti posuzuje vedoucí společnost v oblastech inspekce, certifikace a testování systémů, procesů, výrobků a služeb, TÜV SÜD. TÜV SÜD - inspekční a certifikační orgán provádějící celý komplex technických, inženýrských, zkušebních, verifikačních a certifikačních činností, směřujících k zajištění bezpečnosti výrobků, technických zařízení, jejich částí a materiálů, a to v různých technologických oborech. Jedním preventivním nástrojem v oblasti ochrany životního prostředí zahrnutým do služeb TÜV SÜD Czech je i IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění. Základním nástrojem IPPC je tzv. integrované povolení a povolovací řízení, směřující k jeho vydání a periodickému obnovování. Integrované povolení nahrazuje několik rozhodnutí, vyjádření a souhlasů příslušných správních orgánů. Integrované povolení se vztahuje na velké energetické, chemické, metalurgické, potravinářské a zemědělské podniky a podniky zabývající se zpracováním a ukládáním odpadů. TÜV SÜD Czech umožňuje také získat certifikát bioplynové stanice na základě posouzení lokality a studie proveditelnosti (ověření celkového technického řešení na základě specifikací jednotlivých součástí systému), zpracování či ověření energetického auditu, posouzení veškeré technické dokumentace, posouzení smluvních ujednání (stavebně právní předpoklady, výkup energie, vstupní suroviny, EPC kontrakt, O&M kontrakt, nakládání s odpady, atd.), ověření potřebných certifikací jednotlivých součástí, monitorování stavebních prací, přejímek technologie, instalace, testování a připojení k síti a ověření reálné produkce energie.

Publikováno: 27. 10. 2011

Kategorie: Energie

Autor: Alena Procházková