Smysl územního plánu

Územní plán je typ studie, jejíž hlavní úkol je stanovení uspořádání a rozvoj území. V České republice je územní plán zhotoven na základě stavebního zákona 183/2006 Sb., a má formu opatření obecné povahy, tedy správního aktu na pomezí mezi právním předpisem a individuálním rozhodnutím. Územní plán vydává zastupitelstvo obce. Hlavním cílem tohoto plánu je nalezení vyrovnanost mezi hospodářstvím, životním prostředím a společností lidí na daném území při zachování další výstavby a rozvoje. Přitom jde také o naplnění potřeb současné generace, ale zároveň se musí hledět na zájmy generací dalších. Územní plán zajišťuje ochranu kulturních, přírodních a civilizačních hodnot a zároveň vymezuje nutné zásahy do území. Jeho úkolem je chránit nezastavitelné území. Stanovuje podmínky pro umístění a prostorové uspořádání nových staveb. Snaží se o prevenci před různými katastrofami. Obecní úřad bere v úvahu několik hledisek při tvoření územního plánu. Jedním z nich jsou územně plánovací podklady, což jsou z části analytické podklady obsahující zjištění a vyhodnocení stavu území, omezení změn v území, jeho hodnot, záměrů na provedení změn v území a rozbor udržitelného rozvoje území. Z další části to jsou rozborové studie, které předkládají určité problémy s následným řešením na daném území a navrhují úpravy například ve veřejné infrastruktuře. Obecní úřad také zohledňuje politiku daného území, čímž se myslí tvorba zásad dle koncepcí podle schválení ministerstev a vládou.

Publikováno: 18. 04. 2011

Kategorie: Projekty

Autor: Alena Procházková