Stavební úřad: Co je v jeho kompetencích?

Stavební úřad je v ČR kompetence některých úřadů (obecní a krajské úřady, magistráty), které vykonávají správu podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon).
Stavební úřad rozhoduje o vydání územního rozhodnutí, poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a vykonává další činnosti dle stavebního zákona.
Obecným stavebním úřadem je pověřený obecní úřad s rozšířenou působností. Ve statutárních městech může magistrát tuto kompetenci také svěřit úřadům městské části nebo městského obvodu. Odvolací stavební úřady jsou většinou krajské úřady nebo magistráty. Pokud stavba a zasahuje do obvodů vícera stavebních úřadů, rozhoduje nejbližší společný nadřazený úřad nebo úřad jím pověřený. Ve zvláštních situacích si může nadřízený úřad vyhradit právo rozhodovat o některých věcech, jež by normálně připadnuly nižšímu úřadu. Existují i speciální stavební úřady jako Drážní úřad pro dráhy, Úřad pro civilní letectví pro civilní letecké stavby, Vodoprávní úřad pro vodní stavby a různé silniční správní úřady určené dozorem nad silniční výstavbou.

O některých stavbách rozhoduje ministerstvo

Úplně stranou pak stojí některá ministerstva, jako například Ministerstvo spravedlnosti, které rozhoduje o výstavbě a správě budov vězeňské služby, Ministerstvo obrany u staveb důležitých pro obranu státu, Ministerstvo obchodu a průmyslu kontroluje budovy spojené s radioaktivními a jadernými materiály a nakonec Ministerstvo vnitra dohlíží nad stavbami, které jsou podstatné pro bezpečí státu.

Publikováno: 18. 01. 2019

Kategorie: Stavba

Autor: Alena Procházková