Stavba

Stavební úřad: Co je v jeho kompetencích?

Stavební úřad je v ČR kompetence některých úřadů (obecní a krajské úřady, magistráty), které vykonávají správu podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební zákon).

Stavební úřad rozhoduje o vydání územního rozhodnutí, poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace a vykonává další činnosti dle stavebního zákona.

Obecným stavebním úřadem je pověřený obecní úřad s rozšířenou působností. Ve statutárních městech může magistrát tuto kompetenci také svěřit úřadům městské části nebo městského obvodu. Odvolací stavební úřady jsou většinou krajské úřady nebo magistráty. Pokud stavba zasahuje do obvodů vícera stavebních úřadů, rozhoduje nejbližší společný nadřazený úřad nebo úřad jím pověřený. Ve zvláštních situacích si může nadřízený úřad vyhradit právo rozhodovat o některých věcech, jež by normálně připadnuly nižšímu úřadu.

Existují i speciální stavební úřady jako Drážní úřad pro dráhy, Úřad pro civilní letectví pro civilní letecké stavby, Vodoprávní úřad pro vodní stavby a různé silniční správní úřady určené dozorem nad silniční výstavbou.

O některých stavbách rozhoduje ministerstvo

Úplně stranou pak stojí některá ministerstva, jako například Ministerstvo spravedlnosti, které rozhoduje o výstavbě a správě budov vězeňské služby, Ministerstvo obrany u staveb důležitých pro obranu státu, Ministerstvo obchodu a průmyslu kontroluje budovy spojené s radioaktivními a jadernými materiály a nakonec Ministerstvo vnitra dohlíží nad stavbami, které jsou podstatné pro bezpečí státu.

Napište komentář