BOZP na staveništi. Základní pravidla, která se musí dodržovat

Výsledky interních průzkumů, které některé stavební firmy průběžně provádí ukazují, že ne všichni pracovníci, kteří vykonávají svojí profesi na staveništi mají dobrou znalost základních zásad bezpečnosti práce. Ještě závažnější je, že dochází k případům, kdy tyto zásady neznají nejen zaměstnanci, ale ani sami zaměstnavatelé. Výsledky průzkumů však může zcela pozměnit firma Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP.

Základní povinností zaměstnavatele je vytvořit za pomoci BOZP na pracovišti bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující prostředí a přijímat opatření na prevenci rizik. S tím vším však může zmiňovaná firma pomoct.

Školení zaměstnanců v rámci BOZP

Zaměstnavatel musí seznámit účastníky stavby s bezpečností práce na staveništi a přijatými bezpečnostními opatřeními. Zároveň musí zaměstnance v této oblasti školit a koordinovat. Zaměstnancům musí poskytnout odpovídající pracovní vybavení a osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

Zajištění staveniště

Staveniště musí být zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob. Je třeba ohradit všechny vstupy a zajistit odpovídající osvětlení. Staveniště musí být označeno bezpečnostními cedulemi, které informují nejen nepovolané osoby, ale také samotné účastníky stavby. Kromě toho je třeba před započetím stavebních prací identifikovat a označit trasy inženýrských sítí a možných překážek, které se mohou nacházet pod povrchem.

Práce ve výškách a obsluha stavebních strojů

Zaměstnanci musí být proškoleni ohledně bezpečnosti práce ve výškách a ve výkopech (ochrana proti pádu, uklouznutí nebo propadnutí při práci ve výškách). Dále se zaměstnanci musí seznámit se všemi technologickými postupy, které se na dané stavbě používají. U výkopů je třeba zajistit bezpečnost stěn proti sesunutí. Také je třeba stanovit pravidla obsluhy, provozu a údržby stavebních strojů.

Zaměstnanci musí při práci na staveništi dodržovat předpisy stanované zaměstnavatelem

Zaměstnanci musí chránit svou vlastní bezpečnost, ale také bezpečnost a zdraví členů pracovního kolektivu i nezúčastněných osob (např. kolemjdoucích). Zaměstnanci musí dodržovat pracovní a technologické postupy, pokyny a návody poskytnuté zaměstnavatelem a používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP).

Zaměstnanci jsou povinni ohlásit potenciální nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob a neužívat v pracovní době žádné alkoholické nápoje nebo omamné látky.

Publikováno: 31. 12. 2020

Kategorie: Praktické rady

Autor: Alena Procházková